سلوک 📚
پُک زدن به سیگار هیچ معنایی ندارد الّا نوعی لجاجت با خود و حتی لجاجت در تداوم ِنوعی عادت.
عجیب ترین خوی ِآدمی این است که می داند فعلی بد و آسیب رسان است ...
اما آن را انجام می دهد و به کرات هم !
هر آدمی،دانسته و ندانسته،به نوعی در لجاجت و تعارض با خود بسر می برد،و هیچ دیگری ویرانگرتر از خود ِآدمی نسبت به خودش نیست ...
محمود دولت آبادی